Vision, mission og målgrupper

Vision, mission & målgrupper

Center for Viden om Gigt arbejder ud fra en række højtkvalificerede faglige ståsteder med fokus på forskning, diagnosticering, behandling, rehabilitering samt brugerinddragelse.

Vores vision

Center for Viden om Gigt er at få forskningsbaseret viden længere ud i samfundet og til flere stakeholders end hidtil.

Centerets aktiviteter retter sig mod sundhedsprofessionelle i almen praksis, speciallæger, sygeplejersker, ergo-og fysioterapeuter, myndigheder og beslutningstagere i kommuner, regioner og staten samt patienter og pårørende.

Mission

En af hovedhjørnestene i Center for Viden om Gigt er den tætte sammenhæng mellem den specifikke lægefaglige behandling, som kommer til anvendelse, når det kræves af en given gigtsygdom, baseret på hurtig diagnosticering og behandling en og teamets viden om den specifikke kontekst og rehabilitering, der har fokus på sygdommens indvirkning på den enkelte patients liv og kroniske sygdom for at kunne realisere det optimale niveau af uafhængighed og et meningsfuldt liv for patienten.  De to aspekter hører sammen og kan i vores optik ikke kan i vores optik ikke eksistere uden hinanden hvilket også vil afspejles i centrets videndeling og undervisningsaktiviteter.

Vi behandler følgende tematikker og er klar til løbende at fokusere på nye relevante indsatser:

Center for Viden om Gigts mission er at:

Kodeordene for alt arbejde i Center for Viden om Gigt er omsorg, innovation, nysgerrighed og evne og vilje til at gå nye veje til gavn for gigtpatienter.

Skabe forskning i verdensklasse ift. diagnosticering, behandling og rehabilitering – så vi kan adressere de fortsatte udfordringer for mennesker med gigt. Det gør vi ved at styrke den sundhedsfaglige forskning nationalt og internationalt i forhold til udvikling og afprøvning af nye behandlings- og rehabiliteringstilbud samt implementering af resultater i praksis
At indsamle, generere og sikre nyeste viden om reumatologisk behandling og rehabilitering til centrale aktører som almen praksis, speciallæger, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter.
At bidrage med undervisning og vejledning på relevante sundhedsfaglige uddannelser, faglige organisationer, reumatologiske afdelinger, netværk, patientorganisationer, patienter og pårørende.
At initiere og styrke nationale faglige netværk med henblik på implementering og spredning af viden på tværs af sektorer, herunder landets kommuner og praksissektoren.
At bidrage til udvikling og implementering af nationale og internationale retningslinjer inden for udredning, behandling og rehabilitering
Udvikle, afprøve og formidle viden og modeller for brobygning på tværs af hele sundhedsvæsnet
Gå foran, når det gælder inddragelse af patienter og pårørende, og dermed forbedre patientforløbene i sundhedsvæsnet
Gå foran, når det gælder udvikling, fastholdelse og inddragelse af de stærkeste medarbejderprofiler på de respektive faglige områder